thứ năm, 11 tháng 8 năm 2016 08:48
Chia sẻ   In Email

GIỚI THIỆU

 

          Trung tâm Thông tin - Tin học thành phố Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, được thành lập theo Quyết định số 191/QĐ-UB ngày 22/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

          Trung tâm thông tin - Tin học với đội ngũ cán bộ trẻ, năng động và có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, Luật, Báo chí, Kinh tế... đã và đang triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được thành phố giao và không ngừng mở rộng các dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin - một trong những năng lực nổi bật của Trung tâm

          Với khẩu hiệu "Đoàn kết - Sáng tạo - Cống hiến" người lao động và cán bộ của Trung tâm luôn đồng lòng, nỗ lực cố gắng hết mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cơ quan được giao cũng như các công việc phục vụ cho Ủy ban nhân dân thành phố và các Đơn vị hành chính khác trên địa bàn


          Chức năng:

          Triển khai thực hiện công tác thông tin, ứng dụng tin học trong công tác quản lý hành chính Nhà nước, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Văn phòng  Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức các hoạt động có thu liên quan đến chức năng nhiệm vụ.


          Nhiệm vụ:

          - Làm đầu mối của thành phố trong mạng Tin học của Chính phủ từng bước tham gia xây dựng Chính phủ điện tử, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố, ban chỉ đạo Công nghệ thông tin thành phố, triển khai đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước thành phố  Hải Phòng.

          - Trực tiếp quản trị hệ thống thư điện tử thành phố (xxx@haiphong.gov.vn)

          - Trực tiếp quản trị mạng HPNET đảm bảo hoạt động thông suốt.

          - Phối hợp với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, xây dựng các phần mềm sử dụng trong công tác quản lý hành chính Nhà nước của các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố.

          - Thực hiện các dịch vụ liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao.